ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตรออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 2 เพิ่มพูนความรู้กับกลุ่มงานต่างๆ กันค่ะ

หลักสูตร Digital Literacy

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบาย
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่
* อ้างอิงจาก
Digital Literacy Thailand Project https://www.youtube.com/channel/UCLl2tC8VEPxNidFTS0kA2Cw
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ผู้รับผิดชอบ : นายทศพล พูลพุฒ และ นางสาวนริศรา แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คำอธิบาย
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้มีการปรับลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลง แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่ผู้เรียน ควรรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร และให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น ครูลดบทบาทการสอนด้วย การบอกเล่า การให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง ไปเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้สอน ต้องเป็นครูแบบ Actively Teach คือ สอนแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยผู้สอนสามารถนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชา รวมถึง นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางอรนุช สุวรรณพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบาย
การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสมรรถนะ กระบวนการประเมินสมรรถนะ สามารถประเมินสมรรถนะได้ถูกต้องตามกระบวนการ และพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คำอธิบาย
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคคลสรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม
ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียนสรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาสรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา
ขั้นที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก

คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตร การป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมายและคดี

คำอธิบาย
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ประโยชน์หลักของหน่วยงาน สังคม หรือชุมชน ต้องสูญเสียไป เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความรู้ในการป้องกัน การทุจริตและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 50%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

ผู้รับผิดชอบ : นายอำพล สุบรรณ์พิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะนั้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นตันไป คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 70%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชุติมา ศรแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเวลา ๑๕ วันทำการ โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว การย้ายประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทน ลงในคำร้องขอย้ายตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอำนาจตามมาหรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒) คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : คณท์ไวย์ สิริเหมวริทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย
การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ 2 ครั้งครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)โดยให้เลื่อนในวันที่1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อนครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)โดยให้เลื่อนในวันที่1 ตุลาคม ของปีถัดไป การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน ในการคำนวณและไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กำหนด อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ 1 ธันวาคม หรือวันที่1 มิถุนายน แล้วแต่กรณี คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คำอธิบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง ศึกษาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 60%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น ๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมำอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 70%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์


หลักสูตรความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

โดย นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
ข้าราชการมีหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่ง ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ําเสมอ. นอกจากนั้นยังจะต้องมีความเสียสละอดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล. และสําคัญที่สุดจะต้องหัดทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็นแม้กระทั่งคําวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดเพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริง คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาอํานวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์


หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

คำอธิบาย
งานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง เครื่องใช้ หรือเครื่องทุ่นแรง สำหรับโรงเรียน หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การสอน การจัดการด้านพัสดุ จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกองทัพที่ต้องการทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง นั้นเอง คลิกที่นี่

* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์


หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบาย
หลักสูตร Be Internet Awesome ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Google และ Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org) แหล่ง ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ Be Internet Awesome ซึ่ง เป็นโปรแกรมหลากหลายแง่มุมที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในการเล่น อินเทอรเน็ตอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด คลิกที่นี่
* อ้างอิงจาก
https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
*
สามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการทดสอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14gZr-4JbJPc0Q75WK3QYDQtdOkyuVrUEU6Va5ytWcII/edit?usp=sharing )


หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

คำอธิบาย
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาประโยชน์ของทางราชการ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทำให้ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา การศึกษา สังคมและประเทศชาติ คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

โดย นางอรนุช สุวรรณพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบาย
การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพหรือมีทักษะ ครูคือผู้ที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนที่ดีต้องมีลักษณะและมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในที่สุด คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรการใช้ New Google Sites เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

โดย นายรัชตะ อินกองงาม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบาย
Google site เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับภายในทีม ใช้เป็นตัวช่วยในการทำ Project ต่างๆ หรือแม้กระทั่งใช้สำหรับเป็นเว็บไซต์ภายนอกก็ได้เช่นกัน ​ซึ่งการทำเว็บไซต์ผ่าน Google Site คุณสามารถสร้างไซต์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมี Programmer , Web Designer หรือเจ้าหน้าที่ IT คอยช่วยเหลือ​ เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ขึ้นมา ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติไปยัง Drive เช่นเดียวกับไฟล์อื่นๆ ที่อยู่บน Google Drive คลิกที่นี่
* ทางผู้ดูแลหลัสูตรจะตรวจงานทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน และจำทำการส่งเกียรติบัตรไปทาง Email ภายใน 3 วันหลังจากทำงานตรวจงาน

หลักสูตรระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คำอธิบาย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้าประจำ ซึ่งเป็นสิทธิที่ข้าราชการควรรู้และทำความเข้าใจไว้ คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 60%
* รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

หลักสูตรการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School Management in Digital Era)

โดย ดร.ปณดา โภชน์สาลี
รอง
ผอ.สพป.พิจิตร 2

คำอธิบาย
ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วของสถานศึกษา คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดย นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.พิจิตร 2

คำอธิบาย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอื่นๆ ให้แก่สถานศึกษาทุกด้าน คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

โดย นางสาววรพรรณ วิบูลย์สุวรรณ

คำอธิบาย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5,6,9,27,29,35,41,57,58,59) ข้อสอบมักจะออกนิยามหรือความหมาย เช่น “งานสารบรรณ” หมายความว่าอย่างไร, หนังสือราชการ คือ...., หนังสือภายนอกคือ..., หนังสือภายในคือ..., และนิยามอื่น ๆ

คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

โดย นางอรนุช สุวรรณพจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความสำคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงต้องประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดย ศน.นริศรา แสงจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
หลักสูตรฐานสมรรถนะนี้ นับเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้ คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
(จำกัดวันละ 100 คนต่อวัน)
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์

หลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย ศน.นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* สามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการทดสอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H8DeytUNUFWyPIjMt8o6I6MCo2LMrNb29cdtu43U3qY/edit?usp=sharing

หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย ศน.ประเทือง เข็มเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2

คำอธิบาย
โรงเรียนวิถีพุทธ :โรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่ง ไตรสิกขา สู่ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งทำให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงามมีความสุข จริงแท้ และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์เกื้อกูล สามารถนำโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง /วิถีแห่งธรรม คลิกที่นี่
* ทำแบบทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์ 80%
* รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์