ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

แหล่งเรียนรู้

แบบทดสอบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

คลิก ทำแบบทดสอบ

(
แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
)

ตัวอย่างเกียรติบัตร