“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย

ศึกษารายละเอียด E-book ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คลิกที่นี่

แบบทดสอบหลักสูตร เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ

ตัวอย่างเกียรติบัตร