ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิดีโอ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VXzaF0Rbn5c

แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คลิก เพื่อทำแบบทดสอบ
เมื่อผ่านเกณฑ์ 80% คุณจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ด้วยระบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างเกียรติบัตร