ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิดีโอ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VXzaF0Rbn5c

แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คลิก เพื่อทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร