มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-
ข้อบังคับคุรุสภา คลิกที่นี่
- มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คลิกที่นี่

วิดีโอ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คลิกที่นี่

แบบทดสอบหลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู