ยินดีต้นรับเข้าสู่การอบรมออนไลน์ หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศึกษา E-book ความรู้เกี่ยวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิก

แบบทดสอบหลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิก ทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ )
(เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
)

ตัวอย่างเกียรติบัตร